Gebruiksvoorwaarden

Versie 11 maart 2020

Met eduID kan een gebruiker toegang krijgen tot diensten van instellingen die bij SURF zijn aangesloten. De dienst eduID is bedoeld voor gebruikers die geen account van een instelling hebben of voor diensten waarbij een instellingsonafhankelijk account handig is. Denk bijvoorbeeld aan toegang voor externen, gasten en voorinschrijvers of voor diensten waarvoor een student ook na het afstuderen toegang toe moet houden.

Door het aanmaken van een eduID account, gaat de gebruiker akkoord met deze gebruikersvoorwaarden.

Definities

 1. Gebruiker: de op enigerlei wijze aan een onderwijs-, onderzoeks- of zorginstelling verbonden natuurlijke persoon, zoals personeel, docenten en/of studenten, dan wel een derde natuurlijke persoon.
 2. Dienst of eduID: het voorzien van de gebruiker van een account voor toegang tot diverse diensten via SURFconext.
 3. Persoonsgegevens: elk gegeven betreffende een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon.
 4. SURF: SURF B.V., gevestigd te Utrecht aan Moreelsepark 48, ingeschreven in het handelsregister onder nummer 30090777.
 5. SURFconext: federatieve voorziening van SURF die diensten koppelt aan instellingen

Regels omtrent gebruik eduID

 1. De inloggegevens, waaronder gebruikersnaam en wachtwoord of een andere vorm van identificatie, voor eduID zijn strikt persoonlijk. De gebruiker mag deze inloggegevens en daaruit voortvloeiende rechten voor toegang tot de diensten via SURFconext niet aan een derde overdragen of in gebruik te geven.
 2. De gebruiker zal zich onthouden van ongeoorloofd gebruik. Hieronder wordt verstaan:
  • Het gebruik maken van gegevens van een derde voor aanvraag van eduID;
  • Het aanvragen van een eduID voor een rechtspersoon;
  • Zodanig gebruik maken van de toegang tot SURFconext diensten dat hierdoor intellectuele eigendomsrechten van derden worden geschonden of in strijd wordt gehandeld met de wet, de openbare orde en goede zeden.
  • Het delen van de eigen inloggegevens met derden of derden laten inloggen met de eigen inloggegevens van de gebruiker.
 3. Indien SURF een reden heeft om aan te nemen dat door gebruiker inbreuk wordt gemaakt of dreigt te worden gemaakt op regels of verplichtingen als hierboven beschreven, wordt het account gesloten en de gebruiker toegang ontzegd tot de SURFconext diensten.
 4. SURF heeft tevens het recht overige maatregelen te nemen die noodzakelijk zijn om SURF, overige gebruikers en/of derden tegen schade, hinder of inbreuken op rechten te beschermen.
 5. SURF is niet aansprakelijk voor eventuele schade die door de gebruiker of een derde wordt geleden als gevolg van het sluiten van het account en ontzeggen toegang op grond van lid 3 en 4.

Regels voor aanbieden van de Dienst

SURF zorgt dat de Dienst beschikbaar is en kan de Dienst zonder voorafgaande bekendmaking (tijdelijk) buiten gebruik stellen of het gebruik ervan te beperken voor zover dit noodzakelijk is voor het redelijkerwijs benodigde onderhoud of voor noodzakelijk door SURF te verrichten aanpassingen en/of verbeteringen van de Dienst. SURF is niet aansprakelijk voor eventuele schade die voortvloeit uit het (tijdelijk) niet beschikbaar zijn van de Dienst.

Persoonsgegevens en privacy

SURF verwerkt Persoonsgegevens van de gebruikers. SURF verwerkt deze Persoonsgegevens in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensverwerking en andere relevante wet- en regelgeving. Voor meer informatie over de verwerking van deze Persoonsgegevens wordt verwezen naar de eduID privacyverklaring.

SURF maakt onder andere gebruik van het door gebruiker opgegeven e-mailadres om berichten te sturen of mededelingen over de Dienst.

Intellectuele eigendomsrechten

Alle (intellectuele) eigendomsrechten – daaronder begrepen enig auteursrecht en databankenrecht – op de data blijven te allen tijde berusten bij de gebruiker, dan wel zijn respectievelijke licentiegever(s).

Support en vragen

Gebruikers kunnen bij problemen met eduID terecht bij help@eduid.nl.

Overig

Op deze voorwaarden is het Nederlands recht van toepassing en de bevoegde rechter is de Rechtbank Midden-Nederland, locatie Utrecht.

Voor zover de gebruiker niet al in een eerder stadium akkoord is gegaan met deze voorwaarden, gaat de gebruiker door het gebruik van de Dienst akkoord met deze voorwaarden.