Gebruiksvoorwaarden

Versie 17 juni 2024

Wijzigingen ten opzichte van vorige versies

 • Wijzigingen in versie 17 juni 2024
  • Gebruiksvoorwaarden zijn beter gestructureerd. Inhoudelijk is niet veel gewijzigd.
  • Introductie-tekst is aangepast
 • Wijzigingen in versie 11 maart 2020
  • Initiële versie

Een eduID-account is een door SURF aangeboden en beheerde digitale identiteit van de gebruiker, die gebruikt kan worden in het domein van onderwijs en onderzoek. Iedere persoon kan een eduID-account aanmaken, ongeacht of deze persoon verbonden is aan een instelling. Met dit account kan de gebruiker inloggen op aan eduID gekoppelde applicaties. Deze applicaties kunnen van instellingen zijn die bij SURF zijn aangesloten, van SURF zelf of van derden.

In deze gebruiksvoorwaarden vind je de gedragsregels voor het gebruik van eduID en daarnaast vind je de rechten en plichten die gelden bij het gebruik van een eduID-account.

Door het aanmaken van een eduID-account, gaat de Gebruiker akkoord met deze gebruikersvoorwaarden.

1. Definities

1.1 In deze Gebruiksvoorwaarden wordt een aantal definities gehanteerd. Definities worden met hoofdletter geschreven.

Dienst of eduID Dienst: de eduID applicatie zoals aangeboden door SURF waarmee een Gebruiker een eduID-account kan verkrijgen en inloggen op aan eduID gekoppelde applicaties.

eduID-Account: het geheel aan gegevens die de eduID Dienst van een Gebruiker bijhoudt, waaronder de gegevens waarmee de Gebruiker bij de eduID Dienst en op de eduID Dienst gekoppelde applicaties kan inloggen.

Gebruiker: de natuurlijke persoon die houder is van een eduID-Account, zoals aangeboden en beheerd door SURF.

Gebruiksvoorwaarden: deze gebruiksvoorwaarden.

SURF: SURF B.V. SURF stelt eduID beschikbaar aan de Gebruiker.

2. Rechten en plichten van de Gebruiker

2.1  Een Gebruiker heeft standaard de volgende gebruiksrechten op de eduID Dienst: het aanmaken van een eduID-Account, persoonlijke informatie aanpassen of verrijken, het inloggen met het eduID-Account op aan de eduID Dienst gekoppelde applicaties.

2.2  De Gebruiker houdt zich aan de deze Gebruiksvoorwaarden.

2.3  De Gebruiker gebruikt zijn eduID-Account in overeenstemming met onderhavige gebruiksvoorwaarden, met specifieke verwijzing naar artikel 3 Misbruik.

2.4   De inloggegevens voor een eduID-Account, waaronder gebruikersnaam en wachtwoord of een andere vorm van identificatie/authenticatie zijn strikt persoonlijk. Het is de Gebruiker niet toegestaan inloggegevens en daaruit voortvloeiende rechten voor toegang tot aan eduID Dienst gekoppelde applicaties aan een derde over te dragen of in gebruik te geven.

3. Misbruik

3.1 Onder misbruik wordt verstaan – maar is hiertoe niet beperkt – het gebruiken van het eduID-Account op een wijze waarvoor het account niet bedoeld is. Onder misbruik valt in ieder geval:

 • Het aanmaken van een eduID-Account met gegevens van een derde;
 • Het aanmaken van een eduID-Account voor een rechtspersoon;
 • Phishing of identiteitsfraude;
 • Het gebruik van het eduID-Account dat indruist tegen de wet, openbare orde of goede zeden.

3.2  Het is verboden het eduID-Account te gebruiken op een van de hierboven genoemde vormen van misbruik of op een andere wijze die niet in overeenstemming is met de maatschappelijke normen en waarden.

4. Gevolgen misbruik

4.1 SURF informeert de Gebruiker bij misbruik.

4.2 Indien SURF een reden heeft om aan te nemen dat door Gebruiker inbreuk wordt gemaakt of dreigt te worden gemaakt op regels of verplichtingen als in deze Gebruikersvoorwaarden beschreven, is de Gebruiker verplicht in overleg met SURF de bedoelde inbreuk zo snel mogelijk te beëindigen en voor de toekomst te voorkomen.

4.3 SURF behoudt zich het recht voor het eduID-Account van een Gebruiker zonder opgaaf van reden (onmiddellijk) te sluiten en/of de Gebruiker toegang te ontzeggen tot de aan eduID Dienst gekoppelde applicaties.

4.4 SURF heeft tevens het recht overige maatregelen te nemen die noodzakelijk zijn om SURF, Gebruikers en/of derden tegen schade, hinder of inbreuken op rechten te beschermen.

5. Aansprakelijkheid

5.1 SURF aanvaardt geen aansprakelijkheid van Gebruiker of derden voortvloeiend uit het niet-nakomen van de Gebruiksvoorwaarden door Gebruiker.

5.2 SURF aanvaardt geen aansprakelijkheid voor eventuele schade die door de Gebruiker of een derde wordt geleden als gevolg van het sluiten van het eduID-Account en het ontzeggen tot de aan eduID Dienst gekoppelde applicaties, zoals genoemd in artikel 4 lid 3 van deze Gebruiksvoorwaarden.

6. Looptijd

6.1 SURF zorgt dat de eduID Dienst beschikbaar is en kan de eduID Dienst zonder voorafgaande bekendmaking (tijdelijk) buiten gebruik stellen of het gebruik ervan beperken voor zover dit noodzakelijk is voor het redelijkerwijs benodigde onderhoud of noodzakelijk door SURF te verrichten aanpassingen en/of verbeteringen van de Dienst.

6.2 SURF is niet aansprakelijk voor eventuele schade die voortvloeit uit het (tijdelijk) niet beschikbaar zijn van de Dienst.

7. Privacy- en cookiebeleid

7.1 Lees via deze link hoe eduID omgaat met je privacy (privacy- en cookieverklaring).

8. Toepasselijk recht

8.1 Op deze voorwaarden is het Nederlands recht van toepassing en de bevoegde rechter is de Rechtbank Midden-Nederland, locatie Utrecht.

9. Wijzigen van de Gebruiksvoorwaarden

9.1 SURF behoudt zich het recht voor deze Gebruiksvoorwaarden alsmede de eduID privacyverklaring aan te passen.

9.2 We adviseren dan ook om regelmatig op deze pagina te kijken of er veranderingen zijn doorgevoerd.

10. Support en vragen

10.1 Contact kan opgenomen worden via help@eduid.nl.